Elderly Care

IOT เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

ระบบเพื่อความปลอดภัย

ผู้สูงอายุจะได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล ตรวจจับอุบัติเหตุหรือหกล้มได้ทันที รูสึกอุ่นใจทั้งครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล

ดูแลได้อย่างใกล้ชิด

อุปกรณ์ที่มาพร้อมระบบที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุ พกติดตัวได้ตลอดเวลา เป็นผู้ช่วยดูแลได้อย่างใกล้ชิด ผู้ดูแลสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา มีรายงานอัติโนมัติ เฝ้าระวังรอบด้านตลอด 24 ชม.

เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการพนักงาน/ผู้ดูแล ลดการทํางาน และความยุ่งยากในการบริหารงาน คลายความเครียดของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มควมอิสระให้กับผู้สูงอายุ ให้มีความสุขและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

ระบบเพื่อความปลอดภัย

ผู้สูงอายุจะได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล ตรวจจับอุบัติเหตุหรือหกล้มได้ทันที รูสึกอุ่นใจทั้งครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล

ดูแลได้อย่างใกล้ชิด

อุปกรณ์ที่มาพร้อมระบบที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุ พกติดตัวได้ตลอดเวลา เป็นผู้ช่วยดูแลได้อย่างใกล้ชิด ผู้ดูแลสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา มีรายงานอัติโนมัติ เฝ้าระวังรอบด้านตลอด 24 ชม.

เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการพนักงาน/ผู้ดูแล ลดการทํางาน และความยุ่งยากในการบริหารงาน คลายความเครียดของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มควมอิสระให้กับผู้สูงอายุ ให้มีความสุขและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

Dashboard

เราให้บริการแพลตฟอร์มระบบคลาวด์สําหรับติดตามสัญญาณชีพและติดตามตําแหน่งแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบสุขภาพของนักท่องเที่ยว เช่น อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ฯลฯ ในช่วงระหว่างการกักตัว 14 วัน ผ่านแดชบอร์ดข้อมูลอัจฉริยะ